POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Budosprzęt Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników swojego sklepu internetowego Budomarket.net dlatego określa zasady przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych.

 1. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Budosprzet Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Siemianowickiej 105c, KRS 0000166845, NIP 6270013470, Regon 271179405
 2. Dane osobowe zbierane przez sklep internetowy Budomarket.net są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH I PODSTWA PRAWNA

 1. Budomarket.net gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w następujących przypadku rejestracji konta Budomarket.net, w celu utworzenia konta indywidualnego i zarządzania tym kontem wg Podstawy prawnej: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit .b RODO)
 3. Przy rejestracji konta w Budomarket.net nasi Klienci podają:
  • adres e-mail
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulicę z numerem domu lub mieszkania, adres dostawy jeżeli jest inny niż rejestrowy
  • nazwę Firmy lub imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • w przypadku Przedsiębiorców nr NIP
 4. Podczas rejestracji konta w Budomarket.net Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło do swojego konta, które w każdej chwili może zmienić.
 5. Przy składaniu zamówienia w Budomarket.net nasi klienci podają:
  • adres e-mail
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulicę z numerem domu lub mieszkania, adres
  • dostawy jeżeli jest inny niż rejestrowy
  • nazwę Firmy lub imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • w przypadku Przedsiębiorców nr NIP
 6. W czasie korzystania ze Strony Internetowej Budomarket.net mogą być pobierane następujące dodatkowe dane:adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Mogą być również gromadzone dane nawigacyjne od Klientów, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 8. W przypadku ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami Państwowymi.
 9. Klienci Budomarket.net swoje dane osobowe przekazują dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.


UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

 1. Dane osobowe Klientów Budomarket.net przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Budomarket.net co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  Podmioty przetwarzające: dostawcy, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Budomarket.net (usługi księgowe i marketingowe).

  Administratorzy: dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Budomarket.net i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Klientów (usługi płatności elektronicznych i bankowych)
 2. Dostawcy wymienionych usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dane osobowe Klientów Budomarket.net przechowuje w następujących przypadkach:
  • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. W tej sytuacji Budomarket.net przetwarza dane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Budomarket.net i jaki mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Budomarket.net tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Dokonując zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 5. Dane nawigacyjne będą wykorzystywane tylko w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania naszego Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, a także jego administrowaniem.
 6. Budomarket.net ma obowiązek udostępniania danych osobowych w przypadku skierowania takiego żądania przez uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


DZIAŁANIE COOKIES, ADRES IP

 1. Budomarket.net korzysta z plików cookies.Zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej nasz Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie przeważnie zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Budomarket.net produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Typy plików cookies wykorzystywanych przez Budomarket.net:
  • sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  • trwale: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Budomarket.net używa cookies w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. W swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Budomarket.net może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie tzn. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Budomarket.net przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Budomarket.net Nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich ciążące.


PRAWA WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo do cofnięcia zgody : podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił naszemu Sklepowi Internetowemu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Budomarket.net zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Budomarket.net może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych : podstawa prawna: art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Budomarket.net przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Budomarket.net, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Budomarket.net nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - podstawa prawna: art.17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Budomarket.net podlega
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Budomarket.net może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzane jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Budomarket.net. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Budomarket.net czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Budomarket.net nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- wówczas Budomarket.net ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochronę interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych, podstawa prawna: art.15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzanych,kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu ( gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. O źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych: podstawa prawna: art.16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych: podstawa prawna: art.20 RODO. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym , nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. Budomarket.net w sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełnia żądanie albo odmawia, nie później niż do miesiąca po jego otrzymaniu. W sytuacjach skomplikowanych jeżeli Budomarket.net nie będzie mógł spełnić żądania Klienta w ciągu miesiąca zrobi to max do kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LOGOWANIA

 1. Budomarket.net zapewnia bezpieczne połączenie podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz przesyłania danych osobowych.
 2. Gdy Klient dysponujący kontem w Sklepie utracił hasło dostępu Budomarket.net umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Budomarket.net nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail. Nowe hasło zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Poszczególne zagadnienia Polityki Prywatności mogą ulec zmianie o czym niezwłocznie Budomarket.net poinformuje Klientów.
 2. Pytania dotyczące Polityki Prywatności proszę kierować na adres: poczta@budomarket.net

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Budosprzęt Sp. z o.o przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników swojego sklepu internetowego Budomarket.net dlatego określa zasady przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych.

 1. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Budosprzet Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Siemianowickiej 105c, KRS 0000166845, NIP 6270013470, Regon 271179405
 2. Dane osobowe zbierane przez sklep internetowy Budomarket.net są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH I PODSTWA PRAWNA

 1. Budomarket.net gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w następujących przypadku rejestracji konta Budomarket.net, w celu utworzenia konta indywidualnego i zarządzania tym kontem wg Podstawy prawnej: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit .b RODO)
 3. Przy rejestracji konta w Budomarket.net nasi Klienci podają:
  • adres e-mail
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulicę z numerem domu lub mieszkania, adres dostawy jeżeli jest inny niż rejestrowy
  • nazwę Firmy lub imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • w przypadku Przedsiębiorców nr NIP
 4. Podczas rejestracji konta w Budomarket.net Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło do swojego konta, które w każdej chwili może zmienić.
 5. Przy składaniu zamówienia w Budomarket.net nasi klienci podają:
  • adres e-mail
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulicę z numerem domu lub mieszkania, adres
  • dostawy jeżeli jest inny niż rejestrowy
  • nazwę Firmy lub imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • w przypadku Przedsiębiorców nr NIP
 6. W czasie korzystania ze Strony Internetowej Budomarket.net mogą być pobierane następujące dodatkowe dane:adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Mogą być również gromadzone dane nawigacyjne od Klientów, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 8. W przypadku ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami Państwowymi.
 9. Klienci Budomarket.net swoje dane osobowe przekazują dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.


UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

 1. Dane osobowe Klientów Budomarket.net przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Budomarket.net co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  Podmioty przetwarzające: dostawcy, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Budomarket.net (usługi księgowe i marketingowe).

  Administratorzy: dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Budomarket.net i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Klientów (usługi płatności elektronicznych i bankowych)
 2. Dostawcy wymienionych usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dane osobowe Klientów Budomarket.net przechowuje w następujących przypadkach:
  • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. W tej sytuacji Budomarket.net przetwarza dane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Budomarket.net i jaki mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Budomarket.net tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Dokonując zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 5. Dane nawigacyjne będą wykorzystywane tylko w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania naszego Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, a także jego administrowaniem.
 6. Budomarket.net ma obowiązek udostępniania danych osobowych w przypadku skierowania takiego żądania przez uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


DZIAŁANIE COOKIES, ADRES IP

 1. Budomarket.net korzysta z plików cookies.Zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej nasz Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie przeważnie zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Budomarket.net produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Typy plików cookies wykorzystywanych przez Budomarket.net:
  • sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  • trwale: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Budomarket.net używa cookies w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. W swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Budomarket.net może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie tzn. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Budomarket.net przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Budomarket.net Nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich ciążące.


PRAWA WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo do cofnięcia zgody : podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił naszemu Sklepowi Internetowemu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Budomarket.net zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Budomarket.net może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych : podstawa prawna: art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Budomarket.net przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Budomarket.net, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Budomarket.net nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - podstawa prawna: art.17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Budomarket.net podlega
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Budomarket.net może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzane jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Budomarket.net. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Budomarket.net czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Budomarket.net nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- wówczas Budomarket.net ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochronę interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych, podstawa prawna: art.15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzanych,kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu ( gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. O źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych: podstawa prawna: art.16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych: podstawa prawna: art.20 RODO. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym , nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. Budomarket.net w sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełnia żądanie albo odmawia, nie później niż do miesiąca po jego otrzymaniu. W sytuacjach skomplikowanych jeżeli Budomarket.net nie będzie mógł spełnić żądania Klienta w ciągu miesiąca zrobi to max do kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LOGOWANIA

 1. Budomarket.net zapewnia bezpieczne połączenie podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz przesyłania danych osobowych.
 2. Gdy Klient dysponujący kontem w Sklepie utracił hasło dostępu Budomarket.net umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Budomarket.net nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail. Nowe hasło zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Poszczególne zagadnienia Polityki Prywatności mogą ulec zmianie o czym niezwłocznie Budomarket.net poinformuje Klientów.
 2. Pytania dotyczące Polityki Prywatności proszę kierować na adres: poczta@budomarket.net